Hatay Mengüllü Otomotiv Tır Galeri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerinin, işbirliği içinde olduğumuz şirket temsilci ve çalışanlarının ve tüm gerçek kişilerin, MENGÜLLÜ TIR ALIM ALIM SATIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizi aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işleyebilecektir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, kişisel verilerin MENGÜLLÜ TIR ALIM ALIM SATIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hukuka uygun biçimde toplanması, kullanılması, paylaşılması ve saklanması süreçleri hakkında ilkeleri ortaya koyarak şeffaflığı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

a-) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Kişisel veriler, MENGÜLLÜ TIR ALIM ALIM SATIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet/mobil vs.) veya kâgıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer idari kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla işlenebilecektir.

b-) Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara aktarılabilecektir. Bunlarla sınırlı olmamak üzere Finansal kuruluşlar, Banka, Sigorta Şirketleri, İş Güvenliği Firmaları, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi ile diğer üçüncü kişilerle; Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK, MASAK gibi kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerle; ile ayrıca tabi olduğumuz mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetleri yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız ve verilerin korunmasını gizlilik sözleşmesiyle güvence altına aldığımız kuruluşlar ile paylaşılabilecektir. Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler; genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanmakta ve izinsiz ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamaktadır.

c-) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, MENGÜLLÜ TIR ALIM ALIM SATIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. doğrudan sunulan sözlü ve yazılı beyan ve belgeler ile şirket yetkileri, ilgili departman (muhasebe, insan kaynakları vs.) gibi bilumum dijital kanallar aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmekte ve ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

d-) Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, MENGÜLLÜ TIR ALIM ALIM SATIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ne yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler şirket tarafından en kısa sürede sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
e) Bu kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde; kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesini isteme
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.
Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular değerlendirilerek ilgililer tarafından yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

e-) Rıza Gerektirmeyen Haller
Her ne kadar kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez ise de KVKK’nın 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, MENGÜLLÜ TIR ALIM ALIM SATIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Durumlarında MENGÜLLÜ TIR ALIM ALIM SATIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

Yukarıdaki bu hallerin yanı sıra, kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya kayıtlarda yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan verilerin açıklanması, kullanımı ve aktarımı MENGÜLLÜ TIR ALIM ALIM SATIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin sır saklama yükümlülüğüne tabi değildir. Ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın MENGÜLLÜ TIR ALIM ALIM SATIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. söz konusu verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

YÖNETİMİ VE VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER
KVKK’nın 12/1. maddesinde kişisel verilerin korunması için öngörülen tedbirler şunlardır:
• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

MENGÜLLÜ TIR ALIM ALIM SATIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin bu kapsamda aldığı önlemler şu şekildedir :
 Şirket çalışanları, kişisel veriler üzerinde yalnızca kendilerine tanımlanan yetki dahilinde erişebilir. Çalışanın yetkisini aşar şekilde yapmış olduğu her türlü erişim ve işleme hukuka aykırı olup iş akdinin haklı nedenle feshi sebebidir.
 Şirket çalışanının kişisel verilerin güvenliğinin yeterince sağlanamadığı şüphesinde olması veya böyle bir güvenlik açığını tespitte bulunması halinde derhal durumu veri sorumlusu temsilcisine bildirir. Veri sorumlusu ihlalle ilgili eylem planı oluşturur.
 Şirket çalışanlarının her biri kendi sorumluluk alanında yer alan fiziki dosyaların ve kendilerine tahsis edilen cihazların güvenliğinden sorumludur.
 Şirket, kişisel verilerin güvenli ortamda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun olarak virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren orijinal yazılım ve donanımlar kullanır.
 Şirket, kişisel verilerin kaybolmasını ya da zarar görmesini engellemek üzere yedekleme programları kullanır ve yeterli düzeyde güvenlik önlemi alır.
 Veri Sorumlusu’nun önceden yazılı onayı alınmadan Şirket bilgisayarındaki bilgiler USB vb aygıtlara aktarılamaz, şirket dışına çıkarılamaz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
ÜNVANI MENGÜLLÜ TIR ALIM ALIM SATIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ADRESİ Büyükdalyan Mahallesi 2.Küme Evler Sk. No:33-2/1 Antakya / HATAY
E-POSTA info@mengullu.com
TELEFON +90(326) 221 6617

Mengüllü Tır Alım Alım Satım San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve işbu metinde belirtilen durumlarda işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim

Telefon : +90(326) 221 6617
Faks : +90(326) 221 4462
E-Mail : info@mengullu.com
Adres : İskenderun Yolu Üzeri Gümrük Yanı Antakya / HATAY
KVKK Aydınlatma Metni
Murat SARI